<!--vcv no format--><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-element--has-background vce-row--col-gap-30 vce-row-full-height vce-row-equal-height vce-row-columns--middle vce-row-content--middle" data-vce-full-width="true" id="el-f55f9679" data-vce-do-apply="all el-f55f9679" style="width: 1450px; left: -155px;"><div class="vce-content-background-container"><div class="vce-asset-background-simple-container vce-visible-all-only vce-asset-background-simple--style-cover vce-asset-background-simple--position-center-top"><div class="vce-asset-background-simple"><div class="vce-asset-background-simple-item" style="background-image: url(http://www.jochen-becker.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Jochen_Becker_Pose.jpg);"></div></div></div></div><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true" style="padding-left: 155px; padding-right: 155px;"><div class="vce-col vce-col--md-100p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-71744125" data-vce-do-apply="background border el-71744125"><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-71744125"><div class="vce-col-content"><div class="vce-google-fonts-heading vce-google-fonts-heading--align-center vce-google-fonts-heading--color-b-255-255-255--45--5C00FF--FF7200"><div class="vce-google-fonts-heading-wrapper"><div class="vce-google-fonts-heading--background vce" id="el-b29966de" data-vce-do-apply="border background padding margin el-b29966de"><h1 class="vce-google-fonts-heading-inner" style="font-size: 50px; font-family: Montserrat; font-weight: 700;">Jochen Georg Becker</h1></div></div></div><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" id="el-b3bf1c09" data-vce-do-apply="all el-b3bf1c09"><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true"><div class="vce-col vce-col--md-100p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-7ab6a292" data-vce-do-apply="background border el-7ab6a292"><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-7ab6a292"><div class="vce-button--style-basic-container vce-button--style-basic-container--align-center"><span class="vce-button--style-basic-wrapper vce" id="el-2eadfcc0" data-vce-do-apply="margin el-2eadfcc0"><a class="vce-button--style-basic vce-button--style-basic--border-square vce-button--style-basic--size-large vce-button--style-basic--color-b-154-109-0--fff vce-button--style-basic--hover-color-b-255-192-0--fff" href="https://www.jochen-becker.com#service" title="" data-vce-do-apply="padding border background el-2eadfcc0">MEHR ERFAHREN</a></span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="vce-row-container" id="service"><div class="vce-row vce-row--has-col-background vce-element--has-background vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" data-vce-full-width="true" id="el-9145b7fb" data-vce-do-apply="all el-9145b7fb" style="width: 1450px; left: -155px;"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true" style="padding-left: 155px; padding-right: 155px;"><div class="vce-col vce-element--has-background vce-col--md-25p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-9285bd5a" data-vce-do-apply="background border el-9285bd5a"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-9285bd5a"><div class="vce-google-fonts-heading vce-google-fonts-heading--align-center vce-google-fonts-heading--color-empty--45--5C00FF--FF7200"><div class="vce-google-fonts-heading-wrapper"><div class="vce-google-fonts-heading--background vce" id="el-0193d3cb" data-vce-do-apply="border background padding margin el-0193d3cb"><div class="vce-google-fonts-heading-inner" style="font-size: 20px; font-family: Lato; font-weight: 700;">PersonalCoach</div></div></div></div><div class="vce-single-image-container vce-single-image--align-left"><div class="vce vce-single-image-wrapper" id="el-14e254d7" data-vce-do-apply="all el-14e254d7"><figure><div class="vce-single-image-inner"><img class="vce-single-image" data-width="400" data-height="300" src="https://www.jochen-becker.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/service-personaltrainer.png" data-img-src="https://www.jochen-becker.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/service-personaltrainer.png" alt="personaltrainer" title="service-personaltrainer"/></div></figure></div></div></div></div><div class="vce-col vce-element--has-background vce-col--md-25p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first" id="el-7ce64a85" data-vce-do-apply="background border el-7ce64a85"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-7ce64a85"><div class="vce-google-fonts-heading vce-google-fonts-heading--align-center vce-google-fonts-heading--color-empty--45--5C00FF--FF7200"><div class="vce-google-fonts-heading-wrapper"><div class="vce-google-fonts-heading--background vce" id="el-04f6be74" data-vce-do-apply="border background padding margin el-04f6be74"><div class="vce-google-fonts-heading-inner" style="font-size: 20px; font-family: Lato; font-weight: 700;">BusinessTrainer</div></div></div></div><div class="vce-single-image-container vce-single-image--align-left"><div class="vce vce-single-image-wrapper" id="el-94604a0f" data-vce-do-apply="all el-94604a0f"><figure><div class="vce-single-image-inner"><img class="vce-single-image" data-width="400" data-height="300" src="https://www.jochen-becker.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/service-businesstrainer.jpg" data-img-src="https://www.jochen-becker.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/service-businesstrainer.jpg" alt="Business Colleagues Together Teamwork Working Office" title="Business Colleagues Together Teamwork Working Office"/></div></figure></div></div></div></div><div class="vce-col vce-element--has-background vce-col--md-25p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first" id="el-59afeda2" data-vce-do-apply="background border el-59afeda2"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-59afeda2"><div class="vce-google-fonts-heading vce-google-fonts-heading--align-center vce-google-fonts-heading--color-empty--45--5C00FF--FF7200"><div class="vce-google-fonts-heading-wrapper"><div class="vce-google-fonts-heading--background vce" id="el-7e93300c" data-vce-do-apply="border background padding margin el-7e93300c"><div class="vce-google-fonts-heading-inner" style="font-size: 20px; font-family: Lato; font-weight: 700;">MentalTrainer</div></div></div></div><div class="vce-single-image-container vce-single-image--align-left"><div class="vce vce-single-image-wrapper" id="el-fe11a76e" data-vce-do-apply="all el-fe11a76e"><figure><div class="vce-single-image-inner"><img class="vce-single-image" data-width="400" data-height="300" src="https://www.jochen-becker.com/wp-content/uploads/2018/06/service-mental-400x300.jpg" data-img-src="https://www.jochen-becker.com/wp-content/uploads/2018/06/service-mental-400x300.jpg" alt="" title="service-mental"/></div></figure></div></div></div></div><div class="vce-col vce-element--has-background vce-col--md-25p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last" id="el-d07e14e0" data-vce-do-apply="background border el-d07e14e0"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-d07e14e0"><div class="vce-google-fonts-heading vce-google-fonts-heading--align-center vce-google-fonts-heading--color-empty--45--5C00FF--FF7200"><div class="vce-google-fonts-heading-wrapper"><div class="vce-google-fonts-heading--background vce" id="el-90a8186d" data-vce-do-apply="border background padding margin el-90a8186d"><div class="vce-google-fonts-heading-inner" style="font-size: 20px; font-family: Lato; font-weight: 700;">OffeneSeminare</div></div></div></div><div class="vce-single-image-container vce-single-image--align-left"><div class="vce vce-single-image-wrapper" id="el-1e0f657d" data-vce-do-apply="all el-1e0f657d"><figure><div class="vce-single-image-inner"><img class="vce-single-image" data-width="400" data-height="300" src="https://www.jochen-becker.com/wp-content/uploads/2018/06/jochen-becker-erfolg-400-300-400x300.jpg" data-img-src="https://www.jochen-becker.com/wp-content/uploads/2018/06/jochen-becker-erfolg-400-300-400x300.jpg" alt="man on top" title="man on top"/></div></figure></div></div></div></div></div></div></div><div class="vce-row-container" id="PersonalCoach"><div class="vce-row vce-row--has-col-background vce-element--has-background vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" data-vce-full-width="true" id="el-c0344513" data-vce-do-apply="all el-c0344513" style="width: 1450px; left: -155px;"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true" style="padding-left: 155px; padding-right: 155px;"><div class="vce-col vce-element--has-background vce-col--md-100p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-3cf8591d" data-vce-do-apply="background border el-3cf8591d"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-3cf8591d"><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" id="el-82e9907c" data-vce-do-apply="all el-82e9907c"><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true"><div class="vce-col vce-col--md-100p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-b619997e" data-vce-do-apply="background border el-b619997e"><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-b619997e"><div class="vce-google-fonts-heading vce-google-fonts-heading--align-center vce-google-fonts-heading--color-empty--45--5C00FF--FF7200"><div class="vce-google-fonts-heading-wrapper"><div class="vce-google-fonts-heading--background vce" id="el-9b6503a3" data-vce-do-apply="border background padding margin el-9b6503a3"><h1 class="vce-google-fonts-heading-inner" style="font-family: Lato; font-weight: 900;">PersonalCoach</h1></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" id="el-a3b868a1" data-vce-do-apply="all el-a3b868a1"><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true"><div class="vce-col vce-col--md-66-66p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-31288e13" data-vce-do-apply="background border el-31288e13"><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-31288e13"><div class="vce-text-block"><div class="vce-text-block-wrapper vce" id="el-7918eaf0" data-vce-do-apply="all el-7918eaf0"><p class="large text-muted">Das PersonalCoaching ist immer dann wichtig, wenn Sie alleine aus einer verzwickten, schwierigen Situation nicht herausfinden oder wenn Sie spüren, es kann noch positiver werden, Sie aber den Weg zu größeren Erfolgen alleine nicht finden.</p><p class="large text-muted">In Einzelgesprächen leitet der Coach den Coachee an,</p><ul><li class="large text-muted">seine momentane Lebenssituation in jeder Hinsicht zu reflektieren,</li><li class="large text-muted">Probleme zu erkennen, ihre Ursachen zu entdecken und Lösungen zu finden sowie</li><li class="large text-muted">Ziele und Teilziele zu definieren und zu erreichen.</li></ul><p class="large text-muted">Die Themen beziehen sich sowohl auf den beruflichen Alltag als auch – wenn der Coachee dafür offen ist – auf die damit im Zusammenhang stehenden privaten Belange.</p><p class="large text-muted">Der Coachingprozess bleibt ein vertraulicher Vorgang zwischen dem Coachee und dem Coach.</p><p class="large text-muted">Dauer: individuell nach Absprache <br>Teilnehmer: Einzelpersonen, Teams, Hierarchieebenen</p></div></div></div></div><div class="vce-col vce-col--md-33-34p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last" id="el-f98992cd" data-vce-do-apply="background border el-f98992cd"><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-f98992cd"><div class="vce-single-image-container vce-single-image--align-left"><div class="vce vce-single-image-wrapper" id="el-7020a5ce" data-vce-do-apply="all el-7020a5ce"><figure><div class="vce-single-image-inner"><img class="vce-single-image" data-width="400" data-height="300" src="https://www.jochen-becker.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/service-personaltrainer.png" data-img-src="https://www.jochen-becker.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/service-personaltrainer.png" alt="personaltrainer" title="service-personaltrainer"/></div></figure></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="vce-row-container" id="BusinessTrainer"><div class="vce-row vce-row--has-col-background vce-element--has-background vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" data-vce-full-width="true" id="el-4873e578" data-vce-do-apply="all el-4873e578" style="width: 1450px; left: -155px;"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true" style="padding-left: 155px; padding-right: 155px;"><div class="vce-col vce-element--has-background vce-col--md-100p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-29d579d8" data-vce-do-apply="background border el-29d579d8"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-29d579d8"><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-row--has-col-background vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" id="el-122243f8" data-vce-do-apply="all el-122243f8"><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true"><div class="vce-col vce-element--has-background vce-col--md-100p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-4430e211" data-vce-do-apply="background border el-4430e211"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-4430e211"><div class="vce-google-fonts-heading vce-google-fonts-heading--align-center vce-google-fonts-heading--color-empty--45--5C00FF--FF7200"><div class="vce-google-fonts-heading-wrapper"><div class="vce-google-fonts-heading--background vce" id="el-9d21d65a" data-vce-do-apply="border background padding margin el-9d21d65a"><h1 class="vce-google-fonts-heading-inner" style="font-family: Lato; font-weight: 900;">BusinessTrainer</h1></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-element--has-background vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" id="el-ccb3aa45" data-vce-do-apply="all el-ccb3aa45"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true"><div class="vce-col vce-col--md-33-34p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-e875e1ca" data-vce-do-apply="background border el-e875e1ca"><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-e875e1ca"><div class="vce-single-image-container vce-single-image--align-left"><div class="vce vce-single-image-wrapper" id="el-a9dd3f82" data-vce-do-apply="all el-a9dd3f82"><figure><div class="vce-single-image-inner"><img class="vce-single-image" data-width="400" data-height="300" src="https://www.jochen-becker.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/service-businesstrainer.jpg" data-img-src="https://www.jochen-becker.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/service-businesstrainer.jpg" alt="Business Colleagues Together Teamwork Working Office" title="Business Colleagues Together Teamwork Working Office"/></div></figure></div></div></div></div><div class="vce-col vce-col--md-66-66p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last" id="el-8b4bae34" data-vce-do-apply="background border el-8b4bae34"><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-8b4bae34"><div class="vce-text-block"><div class="vce-text-block-wrapper vce" id="el-0d8834bc" data-vce-do-apply="all el-0d8834bc"><ul style="margin-bottom: 10px; caret-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Roboto Slab&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; letter-spacing: normal;"><li class="large text-muted" style="font-size: 16px; text-align: left;">Vertrieb</li><li class="large text-muted" style="font-size: 16px; text-align: left;">Rhetorik</li><li class="large text-muted" style="font-size: 16px; text-align: left;">Präsentation</li><li class="large text-muted" style="font-size: 16px; text-align: left;">Mitarbeiterführung</li><li class="large text-muted" style="font-size: 16px; text-align: left;">Selbst- und Zeitmanagement</li><li class="large text-muted" style="font-size: 16px; text-align: left;">Vorträge</li></ul><p class="large text-muted" style="margin-bottom: 10px; font-family: &quot;Roboto Slab&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; letter-spacing: normal;">Die Ausgangslage der Teilnehmer und die Ziele für die BusinessTrainings legen der Auftraggeber und Jochen Becker gemeinsam fest. Anschließend entwirft Jochen Becker als weitere Diskussionsgrundlage ein Konzept zur Zielerreichung. Dabei berücksichtigt er die sowohl die Anforderungen der Teilnehmer und des Unternehmens als auch die der Branche. Um das Unternehmen und die Branche kennenzulernen, verbringt Jochen Becker gerne einen Tag mit Teilnehmern an deren Arbeitsplatz.</p><p class="large text-muted" style="margin-bottom: 10px; font-family: &quot;Roboto Slab&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; letter-spacing: normal;">Dauer der Maßnahmen, Teilnehmerzahlen und organisatorische Details sprechen der Auftraggeber und Jochen Becker individuell ab und richten sich nach den Bedürfnissen des Unternehmens.</p></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="vce-row-container" id="MentalTrainings"><div class="vce-row vce-row--has-col-background vce-element--has-background vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" data-vce-full-width="true" id="el-0096f5e6" data-vce-do-apply="all el-0096f5e6" style="width: 1450px; left: -155px;"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true" style="padding-left: 155px; padding-right: 155px;"><div class="vce-col vce-element--has-background vce-col--md-100p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-c0af372e" data-vce-do-apply="background border el-c0af372e"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-c0af372e"><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" id="el-4b49d409" data-vce-do-apply="all el-4b49d409"><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true"><div class="vce-col vce-col--md-100p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-13d64e4f" data-vce-do-apply="background border el-13d64e4f"><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-13d64e4f"><div class="vce-google-fonts-heading vce-google-fonts-heading--align-center vce-google-fonts-heading--color-empty--45--5C00FF--FF7200"><div class="vce-google-fonts-heading-wrapper"><div class="vce-google-fonts-heading--background vce" id="el-25beec73" data-vce-do-apply="border background padding margin el-25beec73"><h1 class="vce-google-fonts-heading-inner" style="font-family: Lato; font-weight: 900;">MentalTrainer</h1></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" id="el-d1025424" data-vce-do-apply="all el-d1025424"><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true"><div class="vce-col vce-col--md-66-66p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-10ef2419" data-vce-do-apply="background border el-10ef2419"><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-10ef2419"><div class="vce-text-block"><div class="vce-text-block-wrapper vce" id="el-8d755049" data-vce-do-apply="all el-8d755049"><p class="large text-muted" style="margin-bottom: 10px; font-family: &quot;Roboto Slab&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; letter-spacing: normal;">Die MentalTrainings führt Jochen Becker im Rahmen des PersonalCoaching oder in Seminaren durch. Im MentalTraining lernen und trainieren die Teilnehmer, ihren beruflichen und privaten Alltag entspannt und erfolgreich zu meistern. Sie lernen, wie ihre Lebensgewohnheiten, ihre inneren Einstellung, ihre persönlichen Denkmuster und individuellen Überzeugungen ihre Erfolge in allen Lebensbereichen beeinflussen. Sie lernen und trainieren Entspannungsmöglichkeiten, um Stress zu vermeiden oder, wenn das mal nicht geklappt hat, ihn ganz schnell wieder abzubauen. Sie lernen, ihre inneren Glaubenssätze aufzuspüren, zu verstärken oder zu verändern.</p><p class="large text-muted" style="margin-bottom: 10px; font-family: &quot;Roboto Slab&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; letter-spacing: normal;">Hier ist ein Auszug aus Themen:</p><ul style="margin-bottom: 10px; caret-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Roboto Slab&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; letter-spacing: normal;"><li class="large text-muted" style="font-size: 16px; text-align: left;">Tiefe Entspannung erreichen</li><li class="large text-muted" style="font-size: 16px; text-align: left;">Einschlafen in jeder Situation</li><li class="large text-muted" style="font-size: 16px; text-align: left;">Innere Ruhe und Gelassenheit finden und aufrecht erhalten</li><li class="large text-muted" style="font-size: 16px; text-align: left;">Abschalten und den Moment genießen</li><li class="large text-muted" style="font-size: 16px; text-align: left;">Eigene Glaubensmuster erkennen und gegebenenfalls verändern</li><li class="large text-muted" style="font-size: 16px; text-align: left;">Mentale Methoden zur Erleichterung der individuellen Zielerreichung</li></ul><p class="large text-muted" style="margin-bottom: 10px; font-family: &quot;Roboto Slab&quot;, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; letter-spacing: normal;">Dauer der Maßnahmen, Teilnehmerzahlen und organisatorische Details sprechen der Auftraggeber und Jochen Becker individuell ab und richten sich nach den Bedürfnissen des Unternehmens.</p></div></div></div></div><div class="vce-col vce-col--md-33-34p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last" id="el-e27b85a7" data-vce-do-apply="background border el-e27b85a7"><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-e27b85a7"><div class="vce-single-image-container vce-single-image--align-left"><div class="vce vce-single-image-wrapper" id="el-488e0c2f" data-vce-do-apply="all el-488e0c2f"><figure><div class="vce-single-image-inner"><img class="vce-single-image" data-width="400" data-height="300" src="https://www.jochen-becker.com/wp-content/uploads/2018/06/service-mental-400x300.jpg" data-img-src="https://www.jochen-becker.com/wp-content/uploads/2018/06/service-mental-400x300.jpg" alt="" title="service-mental"/></div></figure></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-row--has-col-background vce-element--has-background vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" data-vce-full-width="true" id="el-f177957a" data-vce-do-apply="all el-f177957a" style="width: 1450px; left: -155px;"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true" style="padding-left: 155px; padding-right: 155px;"><div class="vce-col vce-element--has-background vce-col--md-100p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-57e8aa61" data-vce-do-apply="background border el-57e8aa61"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-57e8aa61"><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-row--has-col-background vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" id="el-e9c4d083" data-vce-do-apply="all el-e9c4d083"><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true"><div class="vce-col vce-element--has-background vce-col--md-100p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-ba2b7133" data-vce-do-apply="background border el-ba2b7133"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-ba2b7133"><div class="vce-google-fonts-heading vce-google-fonts-heading--align-center vce-google-fonts-heading--color-empty--45--5C00FF--FF7200"><div class="vce-google-fonts-heading-wrapper"><div class="vce-google-fonts-heading--background vce" id="el-f21cfa8f" data-vce-do-apply="border background padding margin el-f21cfa8f"><h1 class="vce-google-fonts-heading-inner" style="font-family: Lato; font-weight: 900;">OffeneSeminare</h1></div></div></div></div></div></div></div></div><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-element--has-background vce-row--col-gap-30 vce-row-columns--top vce-row-content--top" id="el-cc25efb6" data-vce-do-apply="all el-cc25efb6"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true"><div class="vce-col vce-col--md-33-34p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-3359e34d" data-vce-do-apply="background border el-3359e34d"><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-3359e34d"><div class="vce-single-image-container vce-single-image--align-left"><div class="vce vce-single-image-wrapper" id="el-a6ad95f1" data-vce-do-apply="all el-a6ad95f1"><figure><div class="vce-single-image-inner"><img class="vce-single-image" data-width="400" data-height="300" src="https://www.jochen-becker.com/wp-content/uploads/2018/06/jochen-becker-erfolg-400-300-400x300.jpg" data-img-src="https://www.jochen-becker.com/wp-content/uploads/2018/06/jochen-becker-erfolg-400-300-400x300.jpg" alt="man on top" title="man on top"/></div></figure></div></div></div></div><div class="vce-col vce-col--md-66-66p vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last" id="el-f7db5add" data-vce-do-apply="background border el-f7db5add"><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-f7db5add"><div class="vce-text-block"><div class="vce-text-block-wrapper vce" id="el-9fcb3212" data-vce-do-apply="all el-9fcb3212"><p>EinzelCoaching, GruppenCoaching und Seminare für bis zu sechs Personen&nbsp;<span style="letter-spacing: 0.01rem;">führe ich auch in unserer „Casa Inmaculada!“</span><span style="letter-spacing: 0.01rem;">&nbsp;in Cómpeta-Campo, Málaga durch.</span></p><p><span style="letter-spacing: 0.01rem;">(</span><a href="http://casa-Inmaculada-Competa.com" style="letter-spacing: 0.01rem;">http://casa-Inmaculada-Competa.com)</a><span style="letter-spacing: 0.01rem;"><br></span></p><p>Nähere Informationen dazu erhalten Sie gerne von mir persönlich. Inhalte und Termine legen wir dann&nbsp;individuell&nbsp;fest. Es lohnt sich für Sie!</p><p>Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit mir auf!</p></div></div></div></div></div></div></div><div class="vce-button--style-basic-container vce-button--style-basic-container--align-center"><span class="vce-button--style-basic-wrapper vce" id="el-77aa73ae" data-vce-do-apply="margin el-77aa73ae"><a class="vce-button--style-basic vce-button--style-basic--border-square vce-button--style-basic--size-medium vce-button--style-basic--color-b-255-255-255--b-252-201-75" href="https://www.jochen-becker.com/offene_seminare/" title="" data-vce-do-apply="padding border background el-77aa73ae">MentalTrainings</a></span></div></div></div></div></div></div><div class="vce-row-container"><div class="vce-row vce-element--has-background vce-row--col-gap-0 vce-row-columns--top vce-row-content--middle" data-vce-full-width="true" data-vce-stretch-content="true" id="el-60fce843" data-vce-do-apply="all el-60fce843" style="width: 1450px; left: -155px;"><div class="vce-content-background-container"></div><div class="vce-row-content" data-vce-element-content="true"><div class="vce-col vce-col--md-auto vce-col--xs-1 vce-col--xs-last vce-col--xs-first vce-col--sm-last vce-col--sm-first vce-col--md-last vce-col--lg-last vce-col--xl-last vce-col--md-first vce-col--lg-first vce-col--xl-first" id="el-ece1602e" data-vce-do-apply="background border el-ece1602e"><div class="vce-col-inner" data-vce-element-content="true" data-vce-do-apply="padding margin el-ece1602e"><div class="vce-col-content"><div class="vce-raw-html"><div class="vce-raw-html-wrapper" id="el-624a38da" data-vce-do-apply="all el-624a38da"><section id="Referenzen">